Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1 De therapeut/praktijk: Irma Koorn

2 De cliënt: de wederpartij van Irma Koorn (hierna dienstverlener).

3 Incidentele adviezen, diagnoses, losse verrichtingen, levering van supplementen en/of medicamenten, dan wel andere incidentele diensten die door de dienstverlener in opdracht van cliënt worden uitgevoerd.

4 Traject: een overeenkomst betreffende meerdere losse verrichtingen en/of een overeenkomst waaruit gedurende langere tijd losse verrichtingen voortkomen.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1 Op alle overeenkomsten tussen de dienstverlener enerzijds en de cliënt anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere Algemene Voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

2 Acceptatie van een prijsafspraak c.q. het op andere wijze tot stand komen en/of voortzetten van een overeenkomst houdt in dat de cliënt de toepassing van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de cliënt.

3 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door de dienstverlener zijn bevestigd. In dit geval blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

Artikel 3. Totstandkoming en wijziging overeenkomst

1 Een overeenkomst kan zowel een traject als losse sessies betreffen.

2 Een overeenkomst tussen de dienstverlener en de cliënt komt tot stand door een schriftelijke acceptatie van de prijsafspraak door de cliënt of een mondelinge bevestiging van een individueel consult.

3 Indien een acceptatie van een prijsopgave voorbehouden en/of wijzigingen inhoudt komt de overeenkomst pas tot stand nadat de dienstverlener schriftelijk heeft ingestemd met deze voorbehouden en/of wijzigingen.

4 Wijzigingen van dan wel aanvullingen op de overeenkomst komen slechts tot stand nadat beide partijen deze schriftelijk of ingeval van een individueel consult mondeling hebben bevestigd.

Artikel 4. Duur overeenkomst en ontbinding

1 Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van een traject c.q. losse sessies. Na afloop van de overeengekomen contractperiode kan de overeenkomst in overleg tussen beide partijen worden verlengd.

2 Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien:

◦De wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige aard of geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen.

◦Voor de wederpartij faillissement of surséance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming.

 Artikel 5. Annulering

1 Annulering van afspraken voor individuele personen voortvloeiend uit een overeenkomst dient uiterlijk 24 uur vóór het afgesproken tijdstip te geschieden.

2 Voor annulering van consulten gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

◦Bij annulering tot 24 uur voor aanvang is de cliënt geen kosten verschuldigd.

◦Bij annulering 24 uur voor aanvang van een consult is de cliënt 50% van het bedrag voor het consult verschuldigd.

◦Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van een consult is de cliënt 100% van het bedrag voor het consult verschuldigd.

◦Indien een consult op verzoek van een cliënt wordt verschoven naar een latere datum is de cliënt bij verschuiving tot 48 uur voor aanvang van het consult geen kosten verschuldigd, binnen 48 uur voor aanvang 50% van het bedrag voor het consult en binnen 24 uur voor aanvang van het consult het volledige bedrag.

◦Indien annulering niet of te laat geschiedt, is de dienstverlener gerechtigd de betreffende dienst(en) in rekening te brengen onverkort het recht op betaling van alle in deze door haar gemaakte kosten.

◦De dienstverlener is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen wat betreft het tijdstip. Dan zal hij dit eveneens uiterlijk 48 uur vóór het afgesproken tijdstip dienen kenbaar te maken, waarbij voor de cliënt de meest gunstige reistijd zal worden aangehouden.

Artikel 6. Geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht

1 De dienstverlener zal alle informatie betreffende de cliënt die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voorzover dienstverlener daartoe verplicht is of de dienstverlener toestemming heeft verkregen.

2 De dienstverlener zal een geheimhoudingsplicht, zoals beschreven in lid 1, opleggen aan haar eventuele medewerkers en eventuele bij de uitvoering van diensten ingeschakelde derden.

3 De dienstverlener zal volgens van tevoren gemaakte afspraken kwantitatieve rapportages over trajecten op aanvraag van de cliënt verstrekken, met inachtneming van de wet op privacy anno 2006.

Artikel 7. Tarieven

1 De tarieven voor consulten, supplementen c.q. losse verrichtingen zijn gebaseerd op de meest recente tarievenlijst op de website en/of worden vermeld in de offerte voor de betreffende dienstverlening.

Artikel 8. Facturering en betaling

1 Dienstverlening voor cliënten zal door de dienstverlener middels een declaratie in rekening worden gebracht. Deze dient binnen 14 dagen na de dienstverlening door cliënt aan de dienstverlener te worden voldaan.

◦Facturering vindt plaats op basis van de tussen partijen overeengekomen tarieven en aantallen verrichtingen bij aanvang van de dienstverlening. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de cliënt binnen 14 dagen na factuurdatum zonder enig beroep op verrekening aan de dienstverlener te betalen.

◦Indien sprake is van een traject kunnen partijen een betaling in termijnen overeenkomen.

◦Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt zonder dat ingebrekestelling is vereist in verzuim. De dienstverlener is gerechtigd haar verplichtingen tot het verrichten van diensten met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken op te schorten. De dienstverlener zal de cliënt tijdig op de hoogte stellen van vernoemde opschorting van haar dienstverlening. De cliënt is met ingang van voornoemde datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de cliënt. Onder incassokosten vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

1 Bij de uitvoering van de dienstverlening van de dienstverlener is sprake van een inspanningsverplichting.

2 De dienstverlener geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties, die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de cliënt voordoen, welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de dienstverlener. De dienstverlener is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.

3 De dienstverlener is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de cliënt door de dienstverlener mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.

4 De aansprakelijkheid van de dienstverlener voor schade voortvloeiend uit de door haar – eventueel met inschakeling van niet-ondergeschikten – verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een consult.

5 In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de dienstverlener beperkt tot het bedrag dat in rekening is gebracht aan de cliënt.

6 De cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij de dienstverlener aansprakelijk wil stellen.

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen

1 Op de dienstverlening van de dienstverlener is het Nederlands recht van toepassing.

2 In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening van de dienstverlener die tot de competentie van de rechtbank behoren, is uitsluitend de Rechtbank bevoegd.

Huizen, januari 2010.

Ingeschreven bij de KvK te Almere onder nummer 67570569